top of page

Moreni Oy:n Tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Moreni Oy (Y-tunnus: 3205558-3) 

Haartmaninkatu 27 

53300 Lappeenranta

2. REKISTERINPITÄJÄ

Kari Hämeenaho / Moreni Oy 
Puhelin: 044 554 5292
Sähköposti: toimisto@moreni.fi

3. REKISTERINPITÄJÄ

Moreni Oy:n asiakasrekisteri

4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTEET

Rekisteröity on Moreni Oy:n asiakas, ostanut Morenilta tuotteita tai palveluita ja/tai osallistuu Moreni Oyj:n järjestämään tilaisuuteen. Rekisteröity voi olla myös työtehtävältään siinä asemassa, että Moreni voi oikeutetuin perustein kohdentaa asianomaisen työtehtäviin liittyvää markkinointisisältöä käyttäen digitaalisia ja/tai muita suoramarkkinointikanavia.

5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen liiketoimintamme harjoittamiseen, arkistointi tai asiakassuhteen hoitamiseen ja asianmukaisia kaupallisia tarkoituksia varten. Tietoja voidaan käyttää Moreni Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen markkinoinnissa ja palveluissa. Henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön  sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisteröidyt ovat asiakassuhteessa moreni.fi:n kanssa. Moreni Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Moreni Oy:n kanssa luodun asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

 

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään internetin kautta, puhelimitse, asiakas käytöllä, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla ja 

 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin

 

Palvelun tarjoaminen ja asiakassuhteiden hallinta

Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti tarjotaksemme ja toimittaaksemme sinulle tai edustamallesi yritykselle/yhteisölle palveluitamme sekä tuotteitamme. Voidaksemme tehdä niin ylläpidämme ja hoidamme asiakassuhdetta sinun tai edustamasi yrityksen/yhteisön ja meidän välillä. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu sinun tai edustamasi yrityksen/yhteisön ja meidän väliseen sopimukseen.

Palveluiden ja tuotteiden kehittäminen, tietoturva ja sisäinen raportointi

Käsittelemme henkilötietoja myös huolehtiaksemme palveluiden, tuotteiden ja verkkosivun tietoturvasta, palvelun ja verkkosivujen laadun parantamiseksi sekä palveluiden ja tuotteiden kehittämiseksi. Voimme myös koostaa henkilötietojen perusteella sisäisiä raportteja yrityksen käyttöön liiketoimintamme asianmukaista johtamista varten. Segmentoimme asiakkaitamme markkinointitoimenpiteitä varten perustuen esimerkiksi palveluiden käyttöön ja/tai käyttäytymiseen verkkosivuillamme. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun varmistaa palveluidemme ja verkkosivujemme asianmukainen tietoturva sekä saada riittävät ja asianmukaiset tiedot palveluiden kehittämiseen ja liiketoimintamme johtamiseen.

Lakien noudattaminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi esimerkiksi koskien kirjanpitoa tai toteuttaaksemme viranomaisten (esimerkiksi veroviranomainen) lakiin perustuvat tietopyynnöt.

Asiakasprofilointi

Keräämme statistiikkaa muun muassa palveluiden käytöstä paikan päällä sekä asioidessasi verkkosivuillamme asiakassegmentointiin myyntiprosessejamme sekä palveluiden ja tuotteiden kehittämistä varten.

Markkinointi

Voimme olla sinuun yhteydessä kertoaksemme palvelun uusista ominaisuuksista tai markkinoidaksemme ja myydäksemme sinulle muita palveluita. Voimme käsitellä sinun henkilötietojasi myös markkinointitutkimuksia ja asiakaskyselyitä varten. Henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun tarjota tietoa osana palvelua ja markkinoidaksemme muita palveluitamme sinulle. Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin (katso tämä selosteen kohta ”Sinun oikeutesi”).

6. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, erilaisista palveluista, joita rekisteröity käyttää sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten ja –kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä. Rekisteröidyn tiedot voidaan myös kerätä asianomaisen rekisteröidyn työnantajalta, mikäli Moreni Oy:n ja asianomaisen henkilön työnantajan välillä on asiakassuhde ja asiasta on sovittu erikseen yritysten välisellä sopimuksella. 


Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavista viranomaisilta ja yrityksiltä.

 


7. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

 • Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: Henkilön etu- ja sukunimi 

 • Yrityksen nimi 

 • Y-tunnus 

 • Sähköpostiosoite 

 • Postiosoite 

 • Puhelinnumero 

 • Tilausten ja palveluiden tiedot

8. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Moreni Oy:n käytössä, paitsi Moreni Oy:n käytettäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Moreni Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. 

Voimme myös luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille: 

 • lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa, esimerkiksi toimivaltaisen viranomaisen esittämän tietopyynnön toteuttamiseksi tai oikeudenkäyntimenettelyihin liittyen, 

 • kun yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja meidän puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti. Huolehdimme aina henkilötietojesi asianmukaisesta käsittelystä, 

 • mikäli olemme mukana sulautumisessa, yritysjärjestelyssä taikka liiketoiminnan tai sen osan myynnissä, 

 • kun uskomme, että luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi, sinun tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi, 

 • mikäli käyttäjätietosi on tilattu ja/tai liitetty työnantajasi toimesta ja/tai työnantajasi tietoihin, luovutamme esimerkiksi suoritustietojasi nimetyille yhteyshenkilöille ja 

 • sinun suostumuksellasi osapuolille, joita suostumus koskee. 

 

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Esimerkiksi asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytämme tyypillisesti henkilötietoja, jotka ovat tarpeen vaatimuksiin tai kanteisiin vastaamiseksi voimassaolevien vanhentumisaikaa koskevien säännösten mukaisesti. Voimme myös esimerkiksi säilyttää henkilötietoja tarpeellisilta osin noudattaaksemme antamaasi suoramarkkinointikieltoa sekä kehittääksemme palveluitamme.

 

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

 

9. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Morenin Oy:n sisäisiä käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Moreni Oy:n salasanalla suojatussa palvelimessa ja asiakastietojärjestelmässä. 

 

Manuaalinen aineisto

Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. hävittäminen, muuttaminen tai luovuttaminen). Jokainen käsittelijä voi käsitellä vain niitä

henkilötietoja, joita hän tarvitsee työtehtävissään.

 

Asiakirjat säilytetään ulkopuolisilta suojattuina lukitussa tilassa. Asiakirjat tulostetaan vain tarvittaessa ja paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen.

 

Automaattisesti käsiteltävät tiedot

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

 

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

 

Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset-, digitaaliset- ja hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Esimerkiksi henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi.

 

Huomaa, että tarkoituksenmukaisetkaan toimenpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.

 

10. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.

 

Rekisteröidyn pyynnöstä henkilötietoihin tehdään tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot poistetaan.
 

Tietojen tarkistus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys Moreni Oy:n rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.

11. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Käytämme evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita verkkosivuillamme. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten, verkkosivumme toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin kuten koostaaksemme tilastoja verkkosivujen käytöstä ymmärtääksemme, kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivuja ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta.

Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.

12. TIETOSUOJAILMOITUKSEN MUUTTAMINEN

Moreni Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä sivustollaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

 

Kehotamme lukemaan ilmoituksen säännöllisesti.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 1.6.2023

toimisto@moreni.fi

Ota yhteyttä

Evästeseloste

​Tilastot (2)

​Tilastoevästeet auttavat sivuston omistajia ymmärtämään, miten käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa sivustojen kanssa, keräämällä ja raportoimalla tietoja nimettömästi.

Nimi

Tarjoaja

Tarkoitus

Voimassa

Tyyppi

XSRF-TOKEN

serverless.parastorage.com

Ensures visitor browsing-security by preventing cross-site request forgery. This cookie is essential for the security of the website and visitor.

Session

HTTP

XSRF-TOKEN

Ensures visitor browsing-security by preventing cross-site request forgery. This cookie is essential for the security of the website and visitor.

Session

HTTP

Välttämätön (7)

Välttämättömät evästeet auttavat tekemään verkkosivustosta käyttökelpoisen sallimalla perustoimintoja kuten sivulla siirtymisen ja sivuston suojattujen alueiden käytön. Verkkosivusto ei toimi kunnolla ilman näitä evästeitä.

Nimi

Tarjoaja

Tarkoitus

Voimassa

Tyyppi

hs

Ensures visitor browsing-security by preventing cross-site request forgery. This cookie is essential for the security of the website and visitor.

Session

HTTP

HTTP

1 day

This cookie is necessary for the cache function. A cache is used by the website to optimize the response time between the visitor and the website. The cache is usually stored on the visitor’s browser.

ssr-caching

XSRF-TOKEN

serverless.parastorage.com

Ensures visitor browsing-security by preventing cross-site request forgery. This cookie is essential for the security of the website and visitor.

Session

HTTP

XSRF-TOKEN

Ensures visitor browsing-security by preventing cross-site request forgery. This cookie is essential for the security of the website and visitor.

Session

HTTP

svSession

This cookie is necessary for the login function on the website.

2 year

HTTP

1 year

1 day

HTTP

HTTP

CookieConsent

bSession

 Stores the user's cookie consent state for the current domain

Necessary for measuring and reporting of website performance.

bottom of page